DienstenwijzerDienstenwijzer

Met deze dienstenwijzer laten wij u kennis nemen van belangrijke informatie over onze dienstverlening. Dit document heeft tot doel u te informeren over de werkzaamheden die wij voor u verrichten met betrekking tot schadeverzekeringen. Wij zijn verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst deze informatie te verstrekken.


Over ons

Van den Ouden Advies, opgericht in 2014, is ingeschreven in het register van de AFM onder vergunningnummer 12044277. Wij bemiddelen en adviseren op het gebied van schadeverzekeringen. Van den Ouden Advies staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59548177.


Onze diensten

Wij treden enkel op als bemiddelaar inzake schadeverzekeringen en geven hierover advies. 


Bij de totstandkoming van de schadeverzekering dragen wij zorg voor de volgende werkzaamheden:


• Bemiddelen: wij helpen u bij het tot stand komen van de verzekering tussen u en de verzekeraar.

• Informatievoorziening: voordat u een verzekering afsluit stellen wij u in kennis van de premie en voorwaarden.


Kantoor

Van den Ouden Advies is gevestigd aan Pastorietuin 5, 3257 CA in Ooltgensplaat. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Voor en na deze openingstijden kunt u ons telefonisch bereiken. 


Telefoon

Telefoonnummer: 0187 63 08 01

Mobiel: 06 21 21 56 73

 

Schriftelijk

U kunt schriftelijk contact opnemen met Van den Ouden Advies.

Het postadres is: Pastorietuin 5, 3257 CA Ooltgensplaat.


E-mail

Het adres voor e-mail correspondentie is: info@vandenoudenadvies.nl.


Wat verwachten wij van u

• Het is belangrijk dat u de juiste en volledige gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Blijkt in geval van bijvoorbeeld schade dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan de verzekeraar gerechtigd zijn (op grond van de verzekeringsvoorwaarden en/of de wet) de schade niet, of niet geheel, te vergoeden, dan wel de verzekering op te zeggen.


• Doen er zich in uw persoonlijke situatie en/ of verzekerde zaken wijzigingen voor, dan verwachten wij dat u dit aan Van den Ouden Advies doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat risico’s niet of niet voldoende verzekerd zijn. Onder wijzigingen vallen onder meer: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, beëindiging dienstverband, aanschaf van kostbare zaken, vervanging van een verzekerd object (bijvoorbeeld een auto), aan- en verbouw van uw woning, wijziging van uw e-mailadres, verhuizing en beëindiging van of wijziging van ergens anders lopende verzekeringen.


• Wij vragen u de gegevens in de stukken die u ontvangt te controleren op juistheid, en of deze volgens uw aanvraag zijn. In geval van onjuistheden of onvolledigheden verwachten wij van u dat u deze zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, schriftelijk aan Van den Ouden Advies meldt.


Beloning

Wij treden op als bemiddelaar voor schadeverzekeringen en ontvangen een vergoeding in de vorm van een doorlopende provisie of indien anders afgesproken een vergoeding op fee-basis of urenbasis.


Klachten

Heeft u een klacht over onze afhandeling, onze werkwijze in het algemeen, over gebrekkige informatie of over de wijze van onze dienstverlening? Dat vinden wij uiteraard heel vervelend. Wij stellen het op prijs wanneer u dit aan ons laat weten, zodat we serieus werk van uw klacht kunnen maken.


Een klacht kan worden ingediend bij Van den Ouden Advies. Stuur een e-mail naar info@vandenoudenadvies.nl.


Ook kunt u dit schriftelijk doen door uw brief te zenden naar:

Van den Ouden Advies

T.a.v de directie

Pastorietuin 5

3257 CA  Ooltgensplaat


U ontvangt binnen 10 werkdagen een schriftelijke reactie van Van den Ouden Advies. Mocht deze termijn niet haalbaar zijn, dan wordt u hierover tijdig door Van den Ouden Advies schriftelijk geïnformeerd.


Niet tevreden over de afhandeling?

Bent u van mening dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, dan kunt u deze binnen een termijn van 3 maanden voorleggen aan de onderstaande onafhankelijke instantie:

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Postbus 93257 2509 AG Den Haag

Telefoon: (0900) 355 22 48

E-mail: info@kifid.nl

Internet: www.kifid.nl


Het aansluitnummer van Van den Ouden Advies bij het KiFiD is: 300.016438.